Toppers

Summer 2021

1st
Kaushik Bhisikar

[2nd Year]

77.63%

2nd
Prajwal Bhange

[2nd Year]

71.5%

3rd
Shivam Kumar

[2nd Year]

70.88%

1st
Pratik Bhaktprahlad Patle

[3rd Year]

87.74%

2nd
Anushka Rajkamal Dahat

[3rd Year]

87.05%

3rd
Prathamesh Nilkanth Shegokar

[3rd Year]

86.53%

Winter 2021

1st
Mantha Patil

[2nd Year]

80.68%

2nd
sarika Khobragade

[2nd Year]

79.33%

3rd
Rehan Ahmad

[2nd Year]

78.22%

1st
Kaushik Dilip Bhisikar

[3rd Year]

81.6%

2nd
Nikita Nitin Devikar

[3rd Year]

80.9%

3rd
Ankur Vasant Dongare

[3rd Year]

80.3%

Summer 2019

1st
Suraj Shambharkar

[3rd Year]

76.50%

2nd
Mahesh Meshram

[3rd Year]

74.75%

3rd
Bhagyashree Matre

[3rd Year]

73.88%

1st
sahil khawashi

[2nd Year]

78.37%

2nd
pratik patle

[2nd Year]

75.00%

3rd
nilakshi somkuwar

[2nd Year]

72.87%

Winter 2019

1st
sahil khawashi

[3rd Year]

87.70%

2nd
mohini singhsarwar

[3rd Year]

81.60%

3rd
nilakshi somkuwar

[3rd Year]

81.00%

1st
sanjana kumbhare

[2nd Year]

74.77%

2nd
shamoil khan

[2nd Year]

69.67%

3rd
prathamesh shegokar

[2nd Year]

69.56%

Summer 2018

1st
sonu chicghare

[3rd Year]

81.06%

2nd
harsh satpude

[3rd Year]

81.06%

3rd
abhay ohekar

[3rd Year]

77.41%

1st
bhojraj zatale

[2nd Year]

68.00%

2nd
mahesh meshram

[2nd Year]

66.33%

3rd
nikhil ramtekkar

[2nd Year]

63.89%

Winter 2018

1st
suraj shambharkar

[3rd Year]

79.00%

2nd
mahesh meshram

[3rd Year]

77.00%

3rd
bhojraj zatale

[3rd Year]

76.00%

1st
sahil khawashi

[2nd Year]

84.00%

2nd
nilakshi somkuwar

[2nd Year]

80.00%

3rd
mohini singhsarwar

[2nd Year]

78.33%

FOR STAFF

FOR STUDENTS